Dasar Koperasi Negara

Dasar Koperasi Negara

Ketahui Dasar Koperasi Negara 2011-2020

Merangsang penglibatan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tinggi

 • Pakatan Strategik
 • Menguasai rantaian nilai industri
 • Jaringan perniagaan tempatan dan luar negara
 • Aplikasi teknologi hijau
 • Pelaburan dalam bidang baru berteknologi tinggi

Teras Strategik

dasar koperasi negara

Memantapkan keupayaan & kebolehan koperasi

 • Peningkatan kecekapan tadbir urus & prestasi
 • Penggabungan koperasi / aktiviti dan ekonomi berskala besar
 • Jaringan kerjasama
 • Aplikasi teknologi moden
 • Akses kepada sumber kewangan

Mewujud & Meningkatkan Keupayaan Modal Insan Koperasi

 • Berfikiran kreatif, inovatif dan berbudaya keusahawanan
 • Profesional dalam pengurusan
 • Penguasaan ilmu berkoperasi
 • Pembelajaran berterusan

Meningkatkan Keyakinan Masyarakat Terhadap Gerakan Koperasi

 • Promosi kesedaran berkoperasi
 • Pendekatan mesra rakyat
 • Mempermudahkan penubuhan koperasi
 • Kerjasama efektif dengan media

Memperkukuhkan Koperasi Melalui Seliaan Dan Penguatkuasaan Berkesan

 • Pencegahan melalui pendidikan
 • Tindakan preemptive
 • Pemantauan bersistematik
 • Rangka kerja perundangan kondusif
 • Pematuhan perundangan koperasi

Petunjuk Prestasi

prestasi

Petunjuk Prestasi TS I

 • 70% perolehan koperasi
  disumbang oleh sektor
  perkhidmatan
 • Penubuhan 4 buah koperasi
  perbankan menjelang 2020
 • 50 koperasi gabungan
  baru diwujudkan
 • 100 produk dan perkhidmatan
  koperasi mampu bersaing di
  pasaran terbuka
 • Pemberian pembiayaan
  untuk penyelidikan dan
  pembangunan (R&D)
 • 5% koperasi pertanian
  dan penternakan mengaplikasi
  teknologi hijau

Petunjuk Prestasi TS II

 • 5% koperasi
  beroperasi secara
  berskala besar
 • 80% koperasi besar
  sederhana mempunyai pengurusan
  profesional dan mengaplikasikan
  teknologi moden dalam
  pengurusan
 • Perluasan akses kepada
  sumber kewangan melalui dana
  dalaman gerakan koperasi
  atau dana yang disediakan
  oleh kerajaan
 • 20 koperasi tersenarai dalam
  KA Developing 300 dan
  2 koperasi tersenarai
  dalam Global 300
 • Peningkatan koperasi bersaiz
  besar dan sederhana
  daripada 7% kepada 15%

Petunjuk Prestasi TS III

 • 100% anggota lembaga
  dan JAD Koperasi
  mengikuti kursus wajib
 • 50% anggota koperasi
  didedahkan dengan ilmu
  pengkoperasian
 • 80% koperasi kluster besar
  dan sederhana mempunyai
  pengurus sepenuh masa
  dan berkelayakan
 • Koperasi menyediakan
  latihan kepada anggota,
  anggota lembaga, JAD
  dan pekerja koperasi

Petunjuk Prestasi TS IV

 • 100% sekolah menengah
  mempunyai koperasi
 • 100% IPTA mempunyai koperasi
 • 50% IPTS mempunyai koperasi
 • 50% rakyat dewasa menjadi
  anggota koperasi
 • 16000 buah koperasi didaftarkan

Petunjuk Prestasi TS V

 • 90% Penyata Kewangan
  tahunan koperasi teraudit
 • 90% koperasi mengadakan
  mesyuarat agung tahunan
 • 70% koperasi yang
  dilaksanakan penarafan mencapai
  tahap 3 bintang ke atas
 • 100% koperasi berisiko
  tinggi dipantau
  secara sistematik
 • Kes pelanggaran
  undang-undang tidak
  melebihi 1% daripada
  jumlah koperasi
Scroll to top